Skip to main content

Personal data that we process
Bold Statements processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below is an overview of the personal data we process:

– First and last name
– Address data
– Phone number
– E-mail address
– IP address
– Location data
– Internet browser and device type
– Bank account number

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@boldstatements.nl, then we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
Bold Statements processes your personal data for the following purposes:

– Handling your payment
– Sending our newsletter and / or advertising brochure
– Give you the opportunity to create an account
– To deliver goods and services to you

How long we store personal data
Bold Statements does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. This data is only stored with the aim of providing warranty or refuting sales to the tax authorities. For the tax authorities we are obliged to keep this for 7 years.
Sharing personal data with third parties
Bold Statements only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.
Information that you fill in when placing an order or sending a message will be processed by our shop. Our shop ensures a level of security that matches the data to be processed and takes adequate measures to protect data against loss or any form of unlawful processing. For example, standard use is made of a secure SSL connection.

Cookies, or similar techniques, that we use
Bold Statements uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Bold Statements uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Bold Statements and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@boldstatements.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. Bold Statements also wishes to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Bold Statements takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to abuse, loss to prevent unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. We have a secure connection (SSL certificate) If you have the impression that your data is not secure or there are indications of misuse, please contact via info@boldstatements.nl Data you fill in during the placing an order or sending a message will be processed by our shop. Our shop ensures a level of security that matches the data to be processed and takes adequate measures to protect data against loss or any form of unlawful processing. For example, standard use is made of a secure SSL connection.

Bold Statements is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
Bold Statements
Smidsveste 13
6846 BR Arnhem
0031 6 280 287 16
KvK nr. 75706415
info@boldstatements.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bold Statements verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boldstatements.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bold Statements verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bold Statements bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend bewaard met als doel het verstrekken van garantie of het weerleggen van omzet aan de belastingdienst. Voor de belastingdienst zijn we verplicht dit 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bold Statements verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door onze shop. Onze shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bold Statements gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bold Statements gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bold Statements en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boldstatements.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bold Statements wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bold Statements neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben een beveiligde verbinding (SSL-certificaat) Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boldstatements.nl
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door onze shop. Onze shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Bold Statements is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bold Statements
Smidsveste 13
6846 BR Arnhem
0031 6 280 287 16
KvK nr. 75706415
info@boldstatements.nl